OPANOWANIE SZTUKI

Sataniści mogą opanować sztukę po­prawnego współżycia ze społeczeństwem, ale motywacją tych kontaktów jest osiągnięcie ma­ksymalnych korzyści osobistych. Odrzucenie powszechnie akceptowanych wartości społecz­nych, a nawet ludzkich, może w sytuacjach kon­fliktowych zrodzić jawną agresję. Negacja al­truizmu, dobra i [...]

Read more

IMPROWIZOWANE AKTY

Improwizowane akty oskar­żenia i obrony powodują konieczność uściślenia swych pretensji lub zarzutów, uczą dostosowy­wania się do wymogów społeczeństwa. [...]

MAGICZNE ODWZOROWANIE

Rytuały będące magicznym odwzorowaniem działań se­ksualnych zostały wsparte praktycznymi wska­zówkami dotyczącymi sztuki podobania się ko­bietom, ujawniania swych [...]

SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

W opracowa­niach specjalistycznych oskarża się niekiedy Kościół Szatana o wyzwalanie agresji i okru­cieństwa. Ta opinia jest jednak tylko częściowo [...]

ŚRODOWISKO SATANISTÓW

Jeszcze w pierwszym okresie pobytu w środowisku satanistów wi­doczne było u Billa napięcie w obecności mło­dych kobiet. Pod wpływem magii nastąpiło znaczne [...]

PRZYJĘCIE NOWEGO SYSTEMU

Dzięki przyjęciu nowego systemu wartości oferowanego przez wspólno­tę, satanista zyskuje możność zmiany oceny sa­mego siebie i otaczającego świata. W tym [...]

W ŚWIETLE ZASAD

Charyzmat arcykapłana zasadza się na wie­rze w treść jego objawienia, w nadrzędne siły magiczne, jakimi dysponuje, oraz na kulcie he­rosów.W świetle przedstawionych [...]

STOSOWANIE RÓŻNYCH TECHNIK

Magia mała polega na stosowaniu przez po­szczególnych satanistów różnych technik pozwa­lających na kontrolowanie wydarzeń dla osią­gnięcia nożądanego skutku. [...]

WIARA I OBRZĘDOWOŚĆ

Szatan ma poczucie odpowiedzialności wo­bec osób odpowiedzialnych zamiast zobowiązań w stosunku do tych, którzy wykazują cechy psychicznych wampirów;szatan traktuje [...]

ODPOWIEDNIO DO PRZYKAZAŃ

Powitajcie nowego, wartościowego brata (siostrę), (imię dziecka), istotę pełną ekstatycz­nego, magicznego światła. Weźcie udział w po­witaniu nowicjusza [...]

LICZNE PRZYKŁADY

Liczne są przykłady podobnych rytuałów w wiekach późniejszych. Częściej niż kiedykol­wiek odprawiane są czarne msze współcześnie. Podobnie jak czarna msza, [...]