CUDOWNE UZDROWIENIE

W ujęciu tym uja­wnia się indiańska autonomizacja chrześcijań­stwa.Cudowne uzdrowienie przyszłego proroka Johna Rave za pomocą pejotlu interpretowane jest jako symboliczne odejście od kultury tra­dycyjnej, znajdującej się w stanie kryzysu, do nowej, dającej Indianom szansę rozwoju. Pe­jotlyzm jest więc także próbą stworzenia wa­runków pozwalających na autoafirmację i urze­czywistnienie emancypacji kulturowej. Na początku XX wieku Albert Hensłey two­rzy nową wersję pejotlyzmu, silnie zabarwioną chrześcijaństwem. Dzięki niemu Indianie czy­tają dziś Biblię w wersji indiańskiej (język Siu­ksów). Stała się ona szybko obiektem kultu magicznego: na Biblię kładziono pejotl, co wzmagało moc Pisma świętego jako siły zdol­nej do pokonania zła. Według proroka Hensle- ya pejotlyzm jest formą objawienia Boga chrze­ścijańskiego wśród Indian i dla Indian.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.