DUCHOWY ROZWÓJ

Duchowy rozwój człowieka osiągnął w naszym wieku punkt kry­tyczny. Potrzebne są nie tyle zmiany ewolucyj­ne, ile jakościowy przełom. Taką nową jakością jest Kościół Szatana. Twórca Kościoła Szatana, Anthony Szandor LaVey, twierdzi, iż sataniści nie są czcicielami szatana, ale wierząc, że zło jest potężniejsze od dobra, uczą się manipulować siłami diabolicz- nymi dla osiągania korzyści. Przez wieki magia była oceniana przez kościół judeochrześcijański jako owoc paktu z szatanem, utożsamionym z opozycją wobec Boga i wiary, zgodnie z ety­mologią terminu „szatan” (hebr. nieprzyjaciel). Sataniści nie wykraczają bynajmniej poza utar­ty schemat, mienią się opozycją wobec panują­cych wartości, w tym głównie religii. Protest ten zbliża ich do kontrkultury lat sześćdziesią­tych, chociaż krytyka kultu antybohaterów wy­daje się odnosić właśnie do niej.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.