GŁÓWNY CEL

Głównym celem Shakersów jest zdobycie si­ły. Ona daje prestiż, zdrowie, bogactwo. Siła ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w le­czeniu indywidualnym i zbiorowym, a także w inspiracji wiary. Shakeryzm był ruchem nie­zmiernie popularnym jeszcze na początku XX wieku. Indiańscy wychowankowie misji chrze­ścijańskich przystępowali do niego masowo. Znaczenie tego ruchu zmalało dopiero na sku­tek oddziaływania pejotlyzmu.Pejotlyzm jest kierunkiem podlegającym nie­ustannym modyfikacjom w następstwie posze­rzania się pola interakcji tradycyjnej kultury indiańskiej z religią i kulturą Zachodu. Zysku­je on coraz więcej zwolenników w różnych gru­pach ludności indiańskiej. W swej obecnej po­staci pejotlyzm spełnia funkcje nowej religii indiańskiej. Kult pejotlu (rośliny o odurzających właści­wościach), o charakterze leczniczym i terapeu­tycznym, istniał od bardzo dawna wśród rdzen­nej ludności Ameryki Północnej.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.