IMPROWIZOWANE AKTY

Improwizowane akty oskar­żenia i obrony powodują konieczność uściślenia swych pretensji lub zarzutów, uczą dostosowy­wania się do wymogów społeczeństwa. Wszyst­kie te zabiegi magiczne wzmagają wiarę ich uczestników we własne siły, przygotowują ich do nawiązywania bezkonfliktowych kontaktów ze społeczeństwem. W tym ujęciu można mó­wić o resocjalizacji jednostek w Kościele Sza­tana. Jego członkowie rzeczywiście robią znacz­ne postępy w zdobywaniu umiejętności kontak­towania się z ludźmi, a nawet w osiąganiu awansu społecznego i zawodowego. Pod tym względem Kościół Szatana można porównywać z kościołami marginalnymi ugrupowaniami kontrkultury, które stwarzają szansę resocjalizacji swych członków. Łączy je także doczesna, ziemska orientacja pragnień i celów. Na tym jednak kończy się po­dobieństwo. Kościoły marginalne bowiem oraz religijne ruchy kontrkultury główny nacisk kładą na odnowę moralną i wartości etyczne. U satanistów natomiast droga do przebudowy wewnętrznej wiedzie przez rewaloryzację zła oraz urzeczywistnianie własnych pragnień ] przyjemności, a więc umacnianie postaw ego­istycznych.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.