MAGICZNE ODWZOROWANIE

Rytuały będące magicznym odwzorowaniem działań se­ksualnych zostały wsparte praktycznymi wska­zówkami dotyczącymi sztuki podobania się ko­bietom, ujawniania swych walorów osobistych itp. W ten sposób arkana magii pomogły Billo­wi w pokonaniu kompleksów będących źródłem niepowodzeń.Nierzadko adepci satanizmu wnoszą do wspól­noty bagaż źle tłumionej agresji wobec społe­czeństwa. W takich przypadkach stosowana jest magia agresji, która pozwala rozładować niena­wiść do społeczeństwa przez przeniesienie jej na wybrane jednostki. W skład rytuału magicz­nego wchodzi wówczas między innymi szibbo- let, polegający na przebieraniu się w strój oso­by znienawidzonej, myślenie jej kategoriami, posługiwanie się jej stylem itp. Aktem końco­wym jest rytualne, symboliczne uśmiercenie znienawidzonej osoby i narodziny nowej oso­bowości. Takie rozładowanie niewątpliwie zmniejsza niebezpieczeństwo agresji skierowa­nej bezpośrednio na zewnątrz. Podobnie bunt przeciwko społeczeństwu rozładowywany jest w Kościele Szatana przez improwizowane roz­prawy sądowe, gdzie oskarżonymi są jednostki lub grupy, winne niepowodzeń osób poddawa­nych takiej terapii.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.