NAJPEŁNIEJSZE ODBICIE

Konflikt ten znalazł najpełniejsze odbicie w ruchu Kamkape wśród ludności Fipa w Tan­zanii (Afryka Wschodnia), który rozwinął się w latach sześćdziesiątych. Uczestniczyli w nim aktywnie — podobnie jak w innych ruchach tego typu — ludzie młodzi, w tym również ko­biety. Oskarżenia o czary były tam publiczne, a czarowników rozpoznawano nie tylko wśród ludzi starszych, ale także młodych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ruch Kamkape ujawnił konflikty w społecz­ności Fipa w różnych płaszczyznach: konflikt ekonomiczny między starymi bogatymi ludźmi a młodzieżą materialnie uzależnioną od doro­słych; konflikt ideologii tradycyjnej i nowoczes­nej; konflikt między chrześcijaństwem — roz­powszechnionym w okresie kolonialnym, które wszelkie zło upatrywało w religiach autochto­nicznych — a tradycją rodzimą, kojarzoną przez tubylców z okresem jedności i wspólnoty.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.