OPANOWANIE SZTUKI

wallhaven-104142

Sataniści mogą opanować sztukę po­prawnego współżycia ze społeczeństwem, ale motywacją tych kontaktów jest osiągnięcie ma­ksymalnych korzyści osobistych. Odrzucenie powszechnie akceptowanych wartości społecz­nych, a nawet ludzkich, może w sytuacjach kon­fliktowych zrodzić jawną agresję. Negacja al­truizmu, dobra i sprawiedliwości zbliża satanis­tów do poglądów głoszonych przez grupę Man­sona.Kościół Szatana jest wytworem naszych cza­sów i osadzony jest w realiach życia współczes­nego. Na Zachodzie w epoce zmieniających się wartości, w anomicznym świecie wielkomiejs­kim zyskuje on wciąż nowych zwolenników. Mnożące się akty gwałtu i terroru zdają się po­twierdzać główną tezę satanistów, że zło sta­nowi siłę dominującą w świecie. Również ich millenarystyczne wizje oparte na przeświadcze­niu, że człowiek jest z natury istotą zachłanną, wydają się bliskie prawdy w społeczeństwie, w którym głównymi wartościami są pieniądze sukces. Nie bez powodu także wskazuje się często na odhumanizowanie stosunków między­ludzkich jako pośrednią przyczynę pojawienia się kultu szatana. W tym kontekście wzrasta­jąca popularność magii na Zachodzie może być odczytywana jako próba odzyskania kontroli nad otoczeniem i nad własnym życiem.

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.