PRZEJAW NIEPOKOJÓW

Nie ulega jednak wątpliwości, że magia łącząc się z buntem grup marginalnych i niedostosowa­nych, może ujawnić się jako siła destrukcyjna, zwłaszcza w epoce powszechnych niepokojów i napięć.Przejawem tych niepokojów są również in­dywidualne wypadki ożywiania średniowiecz­nych lub starożytnych praktyk religijnych czy magicznych, jak np. ofiarowanie ludzi, głównie dzieci, bogom. Znalazło to wyraz między inny­mi w rytualnym akcie ofiarowania córki stare­mu bóstwu meksykańskiemu przez osiadłego w Stanach Zjednoczonych Meksykanina wobec nieustannych niepowodzeń i zagrożeń bytu ro­dźmy.Organizacje terrorystyczne odwołujące się do magii nie są oczywiście osobliwością krajów Zachodu, chociaż występują tu częściej. Głośny w latach sześćdziesiątych ruch religijny Anti- gheli rozciąga swoje wpływy na różne kraje Afryki Zachodniej: Togo, Benin, Wybrzeże Ko­ści Słoniowej, chociaż jego centrala znajduje się w Ghanie.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.