RUCHY ANTYCZAROWNIKOWE

Ruchy antyczarownikowe są następstwem sze­rzenia się magii indywidualnej, nie kontrolowa­nej przez grupę i przynoszącej szkodę. Stan ten rodzi niepokoje i lęk, co wzmaga także liczbę oskarżeń o czary. Na wzrost magii i oskarżeń o  stosowanie czarów zwracał już uwagę Mali­nowski. Przeprowadzona przez niego analiza uwarunkowań tego zjawiska, wskazująca na nasilenie się procesu dezintegracji społecznej kulturowej ludności afrykańskiej, zachowuje aktualność do dzisiaj. Również współcześnie nasilanie się magii związane jest z narastaniem konfliktu między nowymi i starymi normami społeczno-kulturowymi, chociaż zasięg tych pierwszych jest szerszy niż w okresie opisywa­nym przez Malinowskiego. Wzrost oskarżeń o czai*y obserwujemy za­równo w sferzfe kontaktów tradycyjnych, jak nowoczesnych. I tak, nowy układ powiązań, jaki występuje między nie spokrewnionymi pracownikami nowoczesnych zakładów pracy, rodzi konflikty, które uzewnętrzniają się nie­kiedy w podejrzeniach lub oskarżeniach o cza­ry.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.