ŚRODOWISKO SATANISTÓW

Jeszcze w pierwszym okresie pobytu w środowisku satanistów wi­doczne było u Billa napięcie w obecności mło­dych kobiet. Pod wpływem magii nastąpiło znaczne złagodzenie, a następnie wyciszenie tych niepokojów. W jaki sposób tego doko­nano?Przede wszystkim nakłaniano Billa — po­dobnie jak innych nowicjuszy — do całkowitej przebudowy konwencjonalnego systemu war­tości przez zaakceptowanie zła jako immanen- tnej cechy natury ludzkiej. Na nowicjusza na­kłada się obowiązek ujawniania wszystkich my­śli i czynów odbiegających od powszechnie akceptowanego systemu wartości, przy równo­czesnym wyeksponowaniu zła jako waloru. Za­chęca się go do pełnego ujawniania naturalnych impulsów i zaspokajania pragnień bez lęku poczucia winy. Nowicjusz utwierdzany jest w przeświadczeniu, że człowiek jest także zwie­rzęciem i że powinien zrzucić pęta nałożone nań przez Kościół i społeczeństwo, aby odzyskać ra­dość życia. W tym ujęciu zło jest synonimem wolności, odwagi i radości życia.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.