STOSOWANIE RÓŻNYCH TECHNIK

Magia mała polega na stosowaniu przez po­szczególnych satanistów różnych technik pozwa­lających na kontrolowanie wydarzeń dla osią­gnięcia nożądanego skutku. Magia duża to ry­tuały odprawiane zbiorowo, często przy udziale arcykapłana, których bogactwo w połączeniu z niezwykłą osobowością LaVeya umacniają w uczestnikach przeświadczenie o skuteczności magii, a zarazem własnych możliwościach dzia­łania. Ikonoklazm łączy się z diabolizmem, a zara­zem stanowi podbudowę charyzmatycznego au­torytetu głowy kościoła. Ma on wyswobodzić szatana z „niewoli” chrześcijańskiej i poniżają­cej go symboliki (diabolizm). Inny sens ikono- klazmu odnoszony jest do rewolucyjnego cha­rakteru charyzmy arcykapłana, który nie jest związany z istniejącym porządkiem społecznym ani z jego wartościami.Millenaryzm to wiara w nadejście nowej ery szatana i upadek starych, niesprawiedliwych bo­gów. Nadejście nowej ery ma być równoznacz­ne ze zbawieniem człowieka, które nie będzie już obciążone autonegacją.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.