UNIWERSALNE OBIEKTY

Nowe, być może bardziej uniwersal­ne obiekty kultu zajmują w nim miejsce daw­nych, tradycyjnych. Organizacja tego kultu ma charakter terrorystyczny, co przejawia się mię­dzy innymi w stosowaniu przymusu wobec lu­dzi spoza ugrupowania (np. wymuszanie nie­wolniczej pracy). Dla osiągnięcia swych celów wyznawcy ruchu Antigheli nie cofają się nawet przed stosowaniem trucizny. W trakcie obrzę­dów tego kultu, którego założenia i rytuały nie są nam bliżej znane, składane są krwawe ofia­ry z ludzi, głównie z małych dziewczynek.Kult  szatana nie jest luź­nym stowarzyszeniem czy ugrupowaniem, lecz skupia się w Kościele Szatana (The Church of Satan). Sataniści następująco argumentują po­wstanie tego kościoła: Skoro Bóg umarł… Kościół Szatana pojawia się w czasie, kiedy ludzie zaczynają wątpić w stare wartości i podejrzewać, że być może byli oszukiwani przez tysiąclecia. Kościoły nau­czają, że modlitwa jest konieczna, ale powinna ona także być skuteczna, skoro zanoszona jest do Boga zwalczającego zło. A dzieci Wietnamu i Biafry, dzieci getta warszawskiego, Oświęci­mia i Buchenwaldu przecież się modliły.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.