W ŚWIETLE ZASAD

Charyzmat arcykapłana zasadza się na wie­rze w treść jego objawienia, w nadrzędne siły magiczne, jakimi dysponuje, oraz na kulcie he­rosów.W świetle przedstawionych zasad satanizm jawi się jako rodzaj herezji, sekty będącej od­wróceniem porządku judeochrześcijańskiego. Więcej cech oryginalnych zawiera on w sferze magicznych oddziaływań na swych wyznaw­ców. Przyciąga on ludzi o różnych poglądach i różnym pochodzeniu społecznym, a ich cechą wspólną jest stan napięcia wynikający z braku pewności siebie i ze świadomości własnej bez­radności. Jak wynika z badań, 85% członków Kościoła Szatana pochodzi z rodzin rozbitych, alkoholików itp. Ich życie nacechowane było niepowodzeniami w pracy, miłości i kontaktach społecznych, a zachowanie odbiegające często od obowiązujących norm powodowało izolację społeczną. Rozmijanie się zwolenników Kościoła Szata­na z istniejącym systemem wartości społecz­nych tłumaczy, dlaczego kościół ten programo­wo od nich odchodzi.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.