WIARA I OBRZĘDOWOŚĆ

Szatan ma poczucie odpowiedzialności wo­bec osób odpowiedzialnych zamiast zobowiązań w stosunku do tych, którzy wykazują cechy psychicznych wampirów;szatan traktuje człowieka jako jeszcze jed­no zwierzę — niekiedy lepsze, często jednak gorsze od innych zwierząt;szatan akceptuje wszystkie tak zwane grzechy jako formę zaspokajania pragnień fizy­cznych, umysłowych i emocjonalnych;szatan patrzy z ironią na rzeszę głupców, którzy zabiegają o rzeczy boskie (wieczne zba­wienie) i zstępują do grobu w pogardzie dla te­go świata;szatan był zawsze najlepszym przyjacie­lem Kościoła, ponieważ uzasadniał jego istnie­nie przez tyle wieków.Elementy wiary i obrzędowości satanistów można ująć w sześć kategorii: hedonizm, magia, diabolizm, ikonoklazm, millenaryzm i charyz­mat arcykapłana.Hedonizm pojmowany jest zgodnie z potocz­nym znaczeniem tego terminu i oznacza zaspo­kajanie pragnień emocjonalnych i duchowych, głównie- jednak fizycznych.Magia zajmuje ważne miejsce w Kościele Szatana jako jego nieodłączny atrybut, źródło mocy. Dzieli się ona na magię małą i dużą.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.