WIELE STEREOTYPÓW

Kościół Szatana ożywia wiele stereotypów łą­czonych z kultem szatana na Zachodzie, w szczególności zaś dualizm dobra i zła. Wo­bec negacji społeczeństwa „dobrego”, od które­go sataniści doznawali samych klęsk, odwołują się oni do opozycji dobra w postaci sił satani­cznych i rzeczywiście „czarnej” magii, na nich budując poczucie własnej siły. Przy tym wszystkim w sferze ideologii sata­niści wnoszą niewiele nowego. Ich zasady wia­ry, a także większość rytuałów nie wykraczają w istocie poza utarte wyobrażenia o czcicielach szatana, ożywiane wielokrotnie w przeszłości przez zbuntowane jednostki lub grupy społecz­ne. Dotyczy to między innymi rytuału czarnej mszy, będącej parodią mszy judeochrześcijań- skiej, czemu służy odwrócenie krzyża, odczyty­wanie wspak tekstów modlitw, czy umieszcze­nie na ołtarzu nagiej kobiety jako obiektu kul­tu. O czarnych mszach przebiegających według takiego schematu donoszą już kroniki z XI wie­ku.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.