WSZYSCY POD WPŁYWEM

Wszyscy byliśmy pod wpływem LSD (narkotyku)”.Zmasakrowane ciała ofiar były odwzorowaniem praktyk mordów rytualnych, o    których czytał Manson w trakcie swoich „studiów” magicznych.Zbrodnia w Cielo Drive była aktem zemsty grup okultyśtyczno-magicznych, które protesto­wały w ten sposób przeciwko filmom Polań­skiego Rose Mary’s baby i Bal Wampirów. Jak oświadczyła druga uczestniczka mordu, filmy służyły ożywianiu wiary w ludzi, w społeczeń­stwo. Jednocześnie jednak pokazały „ludziom czarnym” (czcicielom szatana), jak mogą osiąg­nąć przewagę nad „ludźmi białymi” (wierzący­mi w dobroć człowieka).  Filmy Polańskiego były formą protestu przeciwko odhumanizowa­nej cywilizacji Zachodu. Jednocześnie ukazy­wały duchową i moralną degenerację człowie­ka współczesnego. Trudno dokładnie określić, jakie motywy zadecydowały o dokonaniu przez Mansona aktu zemsty na społeczeństwie.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.