ZASADY I PRAKTYKI

Walpurgii w 1966 roku, otwiera erę sa­taniczną. Twórca jego, LaVey, chwytał się przedtem różnych zawodów; był muzykiem, po- skramiaczem lwów, iluzjonistą, wreszcie hipno­tyzerem — nawet w klinice. Jako przywódca satanistów LaVey chętnie występuje w środ­kach masowego przekazu, pragnąc rozszerzyć i umocnić swą popularność. Założył on także własną wytwórnię filmową, której produkcja propaguje zasady wiary nowego kościoła rów­nież poza Stanami Zjednoczonymi. Kościół Sza­tana ma swoich zwolenników także w Anglii, Francji i RFN. Liczba satanistów oceniana była w 1974 roku na około 10 tysięcy. Zasady i praktyki nowego kościoła czerpią z bogatej tradycji judeochrześcijańskiej. Para­doksem jest, że wiele współczesnych praktyk satanicznych (nie tylko w tym kościele) jest w większym stopniu produktem chorobliwej wyobraźni byłych inkwizytorów niż pogłosem aktywności czarowników.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.