OPANOWANIE SZTUKI

Sataniści mogą opanować sztukę po­prawnego współżycia ze społeczeństwem, ale motywacją tych kontaktów jest osiągnięcie ma­ksymalnych korzyści osobistych. Odrzucenie powszechnie akceptowanych wartości społecz­nych, a nawet ludzkich, może w sytuacjach kon­fliktowych zrodzić jawną agresję. Negacja al­truizmu, dobra i [...]

Read more

WIELE STEREOTYPÓW

Kościół Szatana ożywia wiele stereotypów łą­czonych z kultem szatana na Zachodzie, w szczególności zaś dualizm dobra i zła. Wo­bec negacji społeczeństwa [...]

ZASADY I PRAKTYKI

Walpurgii w 1966 roku, otwiera erę sa­taniczną. Twórca jego, LaVey, chwytał się przedtem różnych zawodów; był muzykiem, po- skramiaczem lwów, iluzjonistą, wreszcie [...]

DUCHOWY ROZWÓJ

Duchowy rozwój człowieka osiągnął w naszym wieku punkt kry­tyczny. Potrzebne są nie tyle zmiany ewolucyj­ne, ile jakościowy przełom. Taką nową jakością jest [...]

KOŚCIÓŁ SZATANA

Krytyka satanistów odnosi się nie tylko do Boga judeochrześcijańskiego, ale również do „bogów” postępu, wiedzy i technologii. Wierzy­liśmy im, ale bóg postępu [...]

UNIWERSALNE OBIEKTY

Nowe, być może bardziej uniwersal­ne obiekty kultu zajmują w nim miejsce daw­nych, tradycyjnych. Organizacja tego kultu ma charakter terrorystyczny, co przejawia się [...]

PRZEJAW NIEPOKOJÓW

Nie ulega jednak wątpliwości, że magia łącząc się z buntem grup marginalnych i niedostosowa­nych, może ujawnić się jako siła destrukcyjna, zwłaszcza w epoce [...]

WSZYSCY POD WPŁYWEM

Wszyscy byliśmy pod wpływem LSD (narkotyku)”.Zmasakrowane ciała ofiar były odwzorowaniem praktyk mordów rytualnych, o    których czytał Manson w trakcie swoich [...]

W PODOBNYM ŚRODOWISKU

Osiedliwszy się w Spawn Movie Ranch, głosił zasady nowej, buntowniczej magii, odwołując się do autoryte­tu zarówno Boga, jak i szatana. W środowisku podobnych do [...]

W WIĘZIENIA I DOMY POPRAWCZE

Sam przebywał kilkakrotnie w domach po­prawczych, a w wieku 17 lat oppwiedział się przeciwko wartościom tradycyjnym. W 1951 ro­ku został osadzony w więzieniu na trzy [...]

UCZESTNICZĄC W MORDZIE

Wspólniczka Mansona uczestnicząca w mor­dzie rytualnym w Cielo Drive, Susan Atkins, oświadczyła w momencie aresztowania: „On (Manson) nie uczynił mi nic innego niż [...]