OPANOWANIE SZTUKI

Sataniści mogą opanować sztukę po­prawnego współżycia ze społeczeństwem, ale motywacją tych kontaktów jest osiągnięcie ma­ksymalnych korzyści osobistych. Odrzucenie powszechnie akceptowanych wartości społecz­nych, a nawet ludzkich, może w sytuacjach kon­fliktowych zrodzić jawną agresję. Negacja al­truizmu, dobra i [...]

Read more

POTWIERDZENIE W OPISACH

Znajduje to potwierdzenie w licznych opisach aktów inkar- nacji. Jako ilustracja służyć może opis aktu owładnięcia przez duchy grupy Tromba na te­renie Madagaskaru. [...]

OBIEKTY KULTU

Często stare obiekty kultu uzyskują no­wy status, lub też ulega zmianie czy poszerze­niu zakres ich działania. Na przykład w Suda­nie północnym Hakim Pasza — [...]

AKT OPĘTANIA

Jednakże w obu wypadkach akt opętania nie jest głównym celem rytuału. Jest on częścią kultu i służy dramatycznemu zaakcentowaniu solidarności grupowej, [...]

INNOWACJA I PROST SPOŁECZNY

Kulty opętania w krajach pozaeuropejskich są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem formy i zasięgu oddziaływania, jak i treści związanych z nimi wierzeń czy [...]

STŁUMIONY RUCH

Ruch Kamkape (stłumiony w 1965 roku) wyrósł na podłożu wielkiego osłabienia starego porządku społecznego. Nie przyniósł on jednak rozwiąza­nia problemów [...]

NAJPEŁNIEJSZE ODBICIE

Konflikt ten znalazł najpełniejsze odbicie w ruchu Kamkape wśród ludności Fipa w Tan­zanii (Afryka Wschodnia), który rozwinął się w latach sześćdziesiątych. [...]

SŁUSZNOŚĆ SPOSTRZEŻENIA

Nie kwestionując słuszności tego spostrzeże­nia w odniesieniu do wielu społeczeństw afry­kańskich, nie sądzę, aby pogląd ten wyczerpy­wał istotę ruchów [...]

WYKRYWANIE CZAROWNIC

W Afryce Zachodniej wśród ludności Akan (Ghana) w drugiej połowie lat czterdziestych dużą popularność zyskał ruch Tigara. Ruch ten zawiera więcej elementów [...]

W AFRYCE

W Afryce Zachodniej, na Wybrzeżu Kości Słoniowej od'1938 roku działa antyczarowniko- wy ruch Tutekpan, który po 1948 roku znacz­nie się uaktywnił i rozszerzył zasięg [...]

PO WYPICIU LEKARSTWA

Gdyby jednak po wypiciu lekar­stwa i odprawieniu rytuału „ozdrowieniec” pró­bował wznowić swe praktyki, spotkać go miała natychmiastowa, straszliwa [...]